ประวัติวัดม่วงแค          ประวัติวัดม่วงแคตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ ตรอกวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดตาม สค.๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘ เลขที่ ๑ เนื้ิอที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว ๘๒ วา ๒ ศอก ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓๒ ทิศใต้ยาว ๘๐ วา ๑ ศอกติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓ ทิศตะวันออกยาว ๑๘ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๔ ทิศตะวันตกยาว ๑๘ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๑ พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูฝน ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันออกภายในวัดประกอบด้วยอาคารเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างดังนี้ อุโสบถกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตรมีกำแพงแก้วล้อมรอบ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหับปูชนียวัตถุมี พระประธาน หน้าตักกว้าง ๓ ศอกเศษ นอกจากนี้ก็มีพระป่าเลไลย์ก์ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร รวมทั้งพระพุทธรูปยืนและนั่งปางต่างๆ จำนวน ๒๐ องค์ องค์เจดีย์ ๑ องค์ ฐานโดยรอบ ๙.๕๐ เมตร
        วัดม่วงแค ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้างแต่สันนิฐานว่าสร้างขึ้น ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะว่าวัดตั้งอยู่ชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหันหน้าลงสู่แม่น้ำเพื่อสะดวกในการใช้คมนาคมโดยใช้ทางน้ำในสมัยนั้น
ประมาณคงสร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงธนบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๑ ต่อมาย้ายเมืองหลวงมาตั้งบนฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยา ได้สร้างถนนขึ้นหลายสาย มีสายหนึ่งผ่านหลังวัดชื่อว่า "นิวโรด" หรือ "ถนนเจริญกรุง" ในปัจจุบันจึงได้เปลี่ยนแปลงทางคมนาคมใหม่โดยได้หันหน้าวัดออกสู่ถนนเจริญกรุง ตามที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน วัดม่วงแคได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ
พ.ศ.๒๓๘๒ การศึกษาทางวัดสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมจากสำนักเรียนต่างๆตามอัธยาศัย
- เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบมีทั้งหมด ๕ รูปด้วยกัน คือ
- ๑.พระอธิการสุ่น
- ๒.พระอธิการเอี่ยม
- ๓.พระครูปุญญาคมปสุต
- ๔.พระครูวรกิจโกศล
- ๕.พระครูวิมลกิตติญาณ อายุ ๗๔ ปี พรรษา ๕๔  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดม่วงแคตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕  จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้วัดม่วงแคมีพระภิกษุจำพรรษา ๑๘ รูป ศิษย์ ๙ คน

           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น